WGGiIS
 
Projekt badawczy
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (wydział koordynujący na AGH)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

RID - Rozwój Innowacji Drogowych
Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie


GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU, czyli „WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO”
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU, czyli „WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO”
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU, czyli „WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO”

Zadania AGH

Merytoryczny zakres działań poszczególnych wydziałów w ramach realizacji projektu "Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie" przedstawia się następująco:

 

WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Zastosowania geodezyjnych i teledetekcyjnych metod i technik pomiarowych

- klasycznej tachymetrii (także zrobotyzowanej), niwelacji precyzyjnej, satelitarnych (GNSS)

- naziemnej interferometrii radarowej (GBSAR)

- czujników fizykalnych

- fotogrametrii z poziomu: bezzałogowych statków powietrznych BSP (UAV) i lotniczego

- skaningu laserowego z poziomu: naziemnego (stacjonarny i mobilny) i lotniczego w tym bezzałogowych statków powietrznych BSP (UAV)

- zobrazowań termalnych z poziomu: lotniczego i satelitarnego 

- zobrazowań wielospektralnych z poziomu lotniczego i satelitarnego

Układy odniesień przestrzennych

Implementacja rozwiązań GIS

Monitoring naziemny dla obiektów mostowych (do współpracy z wydziałem GGiOŚ)

 

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Zastosowanie geofizycznych metod i technik pomiarowych:

- metoda georadarowa GPR (przy wsparciu Wydziału GGiIŚ)

- metoda tomografii elektrooporowej (ERT).

Monitoring jako „narzędzie” weryfikujące zachowanie podłoża oraz konstrukcji geotechnicznych na etapie rozpoznania/projektowania, w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu, w tym:

Podstawy formalno-prawne

Planowanie programu monitoringu

Monitoring zmian położenia zwierciadła wody

Monitoring - posadawianie nasypów drogowych na podłożu słabonośnym

Monitoring na obszarach występowania osuwisk zagrażających zabudowie i infrastrukturze drogowej

 

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII

Metody  rozpoznania  oraz  oceny właściwości  masywu  skalnego, stosowania UPS, gruntów stabilizowanych hydraulicznie, kruszyw

Oceny stateczności skarp i zboczy

Monitoring dla tuneli

Monitoring na terenach górniczych