WGGiIS
 
Projekt badawczy
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (wydział koordynujący na AGH)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

RID - Rozwój Innowacji Drogowych
Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie


GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU, czyli „WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO”
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU, czyli „WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO”
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU, czyli „WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO”

Pułap lotniczy

Metody pomiarów z pułapu lotniczego.

 

Badania z pułapu lotniczego miały na celu:

- weryfikację niepewności tworzonych obecnie klasycznych wysokorozdzielczych produktów fotogrametrycznych: NMT i ortofotomap

- zbadanie potencjału informacyjnego lotniczych danych teledetekcyjnych na potrzeby badania podłoża gruntowego

 

W badania z tego zakresu zaangażowany był zespół z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Katedry Geoinformacji Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska)  w składzie: prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska, dr hab. inż. Sławomir Mikrut, dr inż. Wojciech Drzewiecki, dr inż. Tomasz Pirowski.

 

Badania wykonano na obszarze kilku poligonów testowych.

 

Weryfikacja niepewności NMT

Weryfikację niepewności NMT przeprowadzono porównując:

- różne numeryczne modele terenu, np. wykonane w ramach projektu z istniejącymi modelami utworzonymi w ramach projektu ISOK NMT

- chmury punktów ze skaningu laserowego z NMT z nich utworzonymi (niepewność wewnętrzna NMT)

- NMT z wynikami pomiarów terenowych: RTN i tachymetria (niepewność bezwzględna NMT)

 

Porównywano różnice wysokości obliczając parametry: błąd średni (ME – mean error), jako wartość średniej różnicy wysokości, odpowiadający błędowi systematycznemu oraz odchylenie standardowe (SD – standard deviation) określające błąd przypadkowy.

 

Badania prowadzono na trzech obszarach testowych: Czernichów, Mydlniki i Kraśnik. Poniżej przedstawiono wybrane wyniki badań.

 

Poligon badawczy 13_C (Czernichów)

 

Dla poligonu badawczego Czernichów pozyskano z CODGIK chmurę punktów i NMT z projektu ISOK. Ponadto w ramach projektu wykonano pomiary in-situ RTN.

 

Wynik analizy rozbieżności w celu określenia niepewności wewnętrznej i bezwzględniej NMT.

 

Poligon 10_M (Mydlniki)

 

Dla poligonu badawczego Mydliniki wykonano analizę rozbieżności pomiędzy NMT ISOK a dwukrotnym pomiarem RTN i tachymetrycznym.

 

Wynik analizy rozbieżności w celu bezwzględniej NMT. 

 

Poligon badawczy 3-S19 (Kraśnik)

 

Na obszarze poligonu Kraśnik wykonano szereg badań, z których wybrano następujące:

- porównanie NMT z dwóch przelotów (K1 i K2)

- porównanie NMT uzyskanego w ramach badań wykonanych w projekcie z NMT ISOK

- porównanie NMT uzyskanego w ramach badań wykonanych w projekcie z NMT ISOK z pomiarem tachymetrycznym

- analiza niepewności położenia punktu na orotofotomapie  uzyskanej w ramach badań wykonanych w projekcie z pomiarami in-situ RTN

 

 


Analiza różnic wysokości pomiędzy dwoma nalotami (K1, K2)

 

  

Analiza różnic wysokości pomiędzy pomiarem in-situ i NMT

Histogramy różnic wysokości

Analiza błędu położenia punku na ortofotomapie (rozmiar piksela w terenie: 7 cm) w stosunku do pomiaru in-situ; pomiar wykonano na punktach sygnalizowanych.

 

Wnioski

 

 • NMT
  • Technologia ALS wydaje się łatwiejsza
  • Powtarzalność NMT ALS z K1 i K2 można oszacować w oparciu o błąd systematyczny (ME) na poziomie mm i odchylenie standardowe (SD) ok. 10 cm
  • Niepewność wysokości NMT na podstawie porównania z pomiarami in-situ można oszacować w oparciu o błąd systematyczny (ME) na poziomie -10 cm (teren zwykle niżej niż NMT) i odchylenie standardowe (SD) ok. 15 cm
  • Należy zwrócić uwagę, że zwiększanie dokładności pomiaru NMT w terenach naturalnych, pokrytych roślinnością, odkrytą, uprawianą rolniczo glebą oraz leśnych nie ma sensu ze względu na to, że na niepewność wysokości ma w tym przypadku wpływ głównie dokładność identyfikacji obiektu i jego zmienność w czasie, rzędu ok 20 cm lub więcej.
 • Ortofoto
  • Niepewność położenia punktu wyznaczona w oparciu o pomiar in-situ jest rzędu 5 cm (przy wielkości piksela 7 cm)

 

Interaktywna mapa z produktami fotogrametrycznymi pułap lotniczy dla wybranych poligonów badawczych.