WGGiIS
 
Projekt badawczy
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (wydział koordynujący na AGH)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

RID - Rozwój Innowacji Drogowych
Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie


GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU, czyli „WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO”
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU, czyli „WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO”
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU, czyli „WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO”
Aktualności

O projekcie
                                   

W wyniku podpisania Porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA powstało Wspólne Przedsięwzięcie o nazwie RID (Rozwój Innowacji Drogowych), polegające na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa.

W ramach tego programu finansowanie otrzymał projekt pn.: „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”.

Nadrzędnym celem projektu jest:

Opracowanie wytycznych badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego.

Cel przedsięwzięcia osiągnięty będzie w oparciu o wyniki realizacji następujących zadań:

Zadanie 1: Przegląd aktualnych metod badawczych wykorzystywanych w rozpoznaniu i ocenie właściwości podłoża gruntowego.

Efektem zadania będzie katalog dostępnych metod pomiarowych i obliczeniowych stosowanych w zakresie rozpoznaniu i ocenie właściwości podłoża gruntowego oraz wspomagania prac tego procesu. Katalog obejmie swym zakresem najnowsze osiągnięcia techniki od badań polowych: geofizycznych i sondowań, technik wierceń, poprzez badania laboratoryjne, aż do badań teledetekcyjnych i geodezyjnych stosowanych dla wspomagania i przestrzennej koordynacji wyników. Przegląd obejmie również technologie monitoringu oraz metodykę oceny stateczności skarp nasypów i wykopów.

 
Zadanie 2: Kwerenda danych dotycząca badań podłoża gruntowego oraz wyznaczenie poligonów testowych do walidacji metod badawczych.

Efektem zadania będzie kwerenda danych archiwalnych wyników badań o podłożu gruntowym dla wybranych inwestycji drogowych z uwzględnieniem zagadnień monitoringu i metod oceny stateczności skarp. Wyznaczone będą na terenie kraju odpowiednie poligony dla przeprowadzenia prac terenowych wybranymi metodami badawczymi. W ramach zadania sformułowane zostaną założenia metodyczne dla poszczególnych badań oraz koncepcja systemu GIS, który pozwoli na gromadzenie i integracje pozyskanych wyników badań i przeprowadzonych analiz.   

 

Zadanie 3: Walidacja metod badawczych wykorzystywanych w rozpoznaniu podłoża gruntowego

Efektem zadania będzie realizacja zaplanowanych badań terenowych od badań polowych: geofizycznych i sondowań, technik wierceń, poprze badania laboratoryjne aż do badań teledetekcyjnych i geodezyjnych oraz katalog zwalidowanych metod badawczych a także wykonanie demonstratora systemu GIS wiążącego pozyskane wynik badań, przetwarzania i przeprowadzone analizy. Dodatkowo w ramach zadania przeprowadzona zostanie analiza dotychczas stosowanych metod oceny stateczność skarp nasypów i wykopów oraz tuneli z uwzględnieniem stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz metod prowadzenia monitoringu powierzchniowego i wgłębnego obiektów drogowych, mostowych i tuneli oraz na obszarach występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.


Zadanie 4: Optymalizacja metod badawczych i rozwiązań projektowych prowadzących do polepszenia stopnia udokumentowania warunków gruntowych w zależności od etapu realizacji inwestycji

Efektem zadania będzie przygotowanie katalogu optymalnych metod badawczych wykorzystywanych w rozpoznaniu podłoża gruntowego i monitoringu w zależności od typu obiektu budowlanego, stopnia skomplikowania warunków gruntowych i etapu realizacji inwestycji poprzez wybór najlepszych rozwiązań spośród dostępnych technik pomiarowych i metod przetwarzania danych na bazie walidacji.  


Zadanie 5: Opracowanie wytycznych badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego 

Efektem zadania będzie tekst Wytycznych badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego złożony z trzech zeszytów:

Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego,

Wytyczne do obliczeń stateczności skarp nasypów i wykopów,

Zalecenia do monitoringu powierzchniowego i wgłębnego.