O projekcie
                                   

W wyniku podpisania Porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA powstało Wspólne Przedsięwzięcie o nazwie RID (Rozwój Innowacji Drogowych), polegające na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa.

W ramach tego programu finansowanie otrzymał projekt pn.: „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”.

Nadrzędnym celem projektu jest:

Opracowanie wytycznych badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego.

Cel przedsięwzięcia osiągnięty będzie w oparciu o wyniki realizacji następujących zadań:

Zadanie 1: Przegląd aktualnych metod badawczych wykorzystywanych w rozpoznaniu i ocenie właściwości podłoża gruntowego.

Efektem zadania będzie katalog dostępnych metod pomiarowych i obliczeniowych stosowanych w zakresie rozpoznaniu i ocenie właściwości podłoża gruntowego oraz wspomagania prac tego procesu. Katalog obejmie swym zakresem najnowsze osiągnięcia techniki od badań polowych: geofizycznych i sondowań, technik wierceń, poprzez badania laboratoryjne, aż do badań teledetekcyjnych i geodezyjnych stosowanych dla wspomagania i przestrzennej koordynacji wyników. Przegląd obejmie również technologie monitoringu oraz metodykę oceny stateczności skarp nasypów i wykopów.

 
Zadanie 2: Kwerenda danych dotycząca badań podłoża gruntowego oraz wyznaczenie poligonów testowych do walidacji metod badawczych.

Efektem zadania będzie kwerenda danych archiwalnych wyników badań o podłożu gruntowym dla wybranych inwestycji drogowych z uwzględnieniem zagadnień monitoringu i metod oceny stateczności skarp. Wyznaczone będą na terenie kraju odpowiednie poligony dla przeprowadzenia prac terenowych wybranymi metodami badawczymi. W ramach zadania sformułowane zostaną założenia metodyczne dla poszczególnych badań oraz koncepcja systemu GIS, który pozwoli na gromadzenie i integracje pozyskanych wyników badań i przeprowadzonych analiz.   

 

Zadanie 3: Walidacja metod badawczych wykorzystywanych w rozpoznaniu podłoża gruntowego

Efektem zadania będzie realizacja zaplanowanych badań terenowych od badań polowych: geofizycznych i sondowań, technik wierceń, poprze badania laboratoryjne aż do badań teledetekcyjnych i geodezyjnych oraz katalog zwalidowanych metod badawczych a także wykonanie demonstratora systemu GIS wiążącego pozyskane wynik badań, przetwarzania i przeprowadzone analizy. Dodatkowo w ramach zadania przeprowadzona zostanie analiza dotychczas stosowanych metod oceny stateczność skarp nasypów i wykopów oraz tuneli z uwzględnieniem stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz metod prowadzenia monitoringu powierzchniowego i wgłębnego obiektów drogowych, mostowych i tuneli oraz na obszarach występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.


Zadanie 4: Optymalizacja metod badawczych i rozwiązań projektowych prowadzących do polepszenia stopnia udokumentowania warunków gruntowych w zależności od etapu realizacji inwestycji

Efektem zadania będzie przygotowanie katalogu optymalnych metod badawczych wykorzystywanych w rozpoznaniu podłoża gruntowego i monitoringu w zależności od typu obiektu budowlanego, stopnia skomplikowania warunków gruntowych i etapu realizacji inwestycji poprzez wybór najlepszych rozwiązań spośród dostępnych technik pomiarowych i metod przetwarzania danych na bazie walidacji.  


Zadanie 5: Opracowanie wytycznych badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego 

Efektem zadania będzie tekst Wytycznych badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego złożony z trzech zeszytów:

Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego,

Wytyczne do obliczeń stateczności skarp nasypów i wykopów,

Zalecenia do monitoringu powierzchniowego i wgłębnego.